Co by ste měli vědět

Co byste měli vědět

Jak se označují nebezpečné látky na silnicích a železnicích?

Silniční (ADR) a železniční (RID) přeprava nebezpečných látek se řídí mezinárodními dohodami, které ukládají patřičné značení.

1. Diamant kód
Systém Diamant je určen pro rychlé posouzení nebezpečí (nedokáže identifikovat látku) a používá se k označování v USA.

750x900

Jednotlivá pole mohou nabývat těchto hodnot

Modré (vlevo) – ohrožení zdraví
4 – mimořádně nebezpečné, zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciální ochrany
3 – velice nebezpečné, pobyt v zasažené oblasti pouze v úplném ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem
2 – nebezpečné, pobyt v zasažené oblasti pouze v dýchací technice a v jednoduchém ochranném obleku
1 – málo nebezpečné, dýchací přístroj doporučen.
0 – bez nebezpečí
Červené (nahoře) – nebezpečí požáru
4 – extrémně lehce zápalný při všech teplotách
3 – nebezpečí vznícení při normální teplotě
2 – nebezpečí vznícení při ohřátí
1 – nebezpečí vznícení při silném ohřátí
0 – bez nebezpečí vznícení za obvyklých teplot
Žluté (vpravo) – nebezpečí spontánní reakce
4 – velké nebezpečí exploze, vytvořit bezpečnostní zónu, při požáru evakuovat ohroženou oblast
3 – nebezpečí výbuchu při působení horka nebo při velkém otřesu, při nárazu apod.; vytvořit bezpečnostní zónu, hašení pouze z bezpečné vzdálenosti
2 – možnost prudké chemické reakce, zesílená bezpečnostní opatření, hasební zásah pouze z bezpečné vzdálenosti
1 – při silném zahřátí nestabilní, bezpečnostní opatření jsou nutná.
0 – za normálních podmínek bez nebezpečí
Bílé (dole) – specifické nebezpečí
prázdné pole – k hašení lze použít vodu
W přeškrtnuté – k hašení nesmí být použita voda, lze očekávat chemickou reakci
radioaktivní znak – při úniku látky hrozí nebezpečí radioaktivního zá­ření
OXY – látka působí jako silné oxidační činidlo kniha
COR – velké korozivní/žíravé účinky
ALK – silná zásada
ACID – silná kyselina

Systém Hazchem se může používat ve Velké Británii (nebo Austrálii či Malajsii) při vnitrostátní dopravě. Stejně jako Diamant není sám o sobě určen pro identifikaci látek. Hazchem informuje o opatřeních, která je při nehodě nutno přijmout.

hanzen

Kód je tvořen jednou číslicí a skupinou písmen. Číslice označuje vhodnou hasební látku, první písmeno určuje stupeň ochrany zasahujících a provedení základních opatření na místě zásahu. Pokud je použito druhé písmeno, může to být pouze „E“, pak je nutné zvážit možnost evakuace. Hazchem bývá doplněn UN kódem dané látky.

První číslice – hasební látka

vodní proud
vodní mlha
pěna
suché hasivo

První písmeno – ochrana a opatření

zředit, zvážit vliv na životní prostředí u písmen
P – úplná ochrana
R – úplná ochrana
S – dýchací přístroje
T – dýchací přístroje
ohradit a zabránit šíření u písmen
W – úplná ochrana
X – úplná ochrana
Y – dýchací přístroje
Z – dýchací přístroje

Pokud je písmeno bílé na černém podkladu, znamená to, že je u látky nutno použít dýchací přístroje pouze při požáru nebo rozkladu. Látky označené písmeny P, S a Y navíc hrozí samovolnou nečekanou reakcí.

VODNÍ MLHA není-li, použít roztříštěnou vodu,
SUCHÉ HASIVO látka nesmí přijít do styku s vodou, „v“ není součástí označení, látka může prudce nebo výbušně reagovat z následujících možných důvodů
vlivem horka nebo otřesu
teplota vzplanutí pod 55 °C
reakce s organickými materiály nebo hořlavými látkami
reakce s vodou
výbušný prach
ÚPLNÁ OCHRANA protichemický ochranný oděv a izolační dýchací přístroj,
DÝCHACÍ PŘÍSTROJ izolační dýchací přístroj, ochranné rukavice a ochranný oděv
ZŘEDIT látku lze se souhlasem provozovatele kanalizace spláchnou velkým množstvím vody do kanalizace
OHRADIT je nutné všemi prostředky zabránit úniku látky do kanalizace nebo vodotečí
UVÁŽIT EVAKUACI uvážit možnost evakuace, látka může ohrozit okolí z těchto důvodů:
vysoce hořlavý plyn (je třeba zjistit relativní hustotu ke vzduchu)
nebezpečí výbuchu nebo explozivního hoření, vysoce toxický nebo dusivý plyn

2. Kemler kód

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR – Accord Dangereuses Route) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 a ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu.

Podle ADR jsou nebezpečné věci předměty, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.

Oranžová tabulka

Vozidla přepravující nebezpečnou látku musí být vepředu a vzadu označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o velikosti 30×40 cm. Ta je černě orámovaná a podélně rozdělená. V horní polovině je Kemlerův kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je identifikační číslo látky, tzv. UN kód. UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

Pokud je přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno vpředu i vzadu čistou (obecné nebezpečí) oranžovou tabulí stejných rozměrů, jako je uvedeno výše a na boku každé eventuální komory cisterny je samostatně oranžová tabule s Kemler a UN kódem a bezpečnostní značka.

Na označení nebezpečnosti se používají kombinace těchto devíti číslic:

 • 2 – Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
 • 3 – Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
 • 4 – Hořlavost pevných látek
 • 5 – Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
 • 6 – Jedovatá látka (Toxicita)
 • 7 – Radioaktivní látka
 • 8 – Žíravá látka (Leptavé účinky)
 • 9 – Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
 • 0 – Dodatková číslice bez významu (viz dále)

Dále se používá X – látka nesmí přijít do styku s vodou

V případě větší intenzity nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost – 33). Protože kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čís­la.

 • X336 – prudce hořlavá jedovatá látka, která nesmí přijít do styku s vodou
 • 238 – hořlavý žíravý plyn
 • 52 – plyn podporující hoření
 • 30 – hořlavá kapalina

Bezpečnostní značka

Nebezpečné zboží (tj. látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky a předměty) jsou v jednotně mezinárodně v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd. Ty jsou označeny jednotlivými bezpečnostními tabulkami, které tvoří čtverec postavený na jeden vrchol o různé barvě podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.

Třída nebezpečnosti

 • 1 – Výbušné látky a předměty
 • 2 – Plyny
 • 3 – Hořlavé kapaliny
 • 4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • 4.2 – Samozápalné látky
 • 4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • 5.1 – Látky podporující hoření
 • 5.2 – Organické peroxidy
 • 6.1 – Toxické látky
 • 6.2 – Infekční látky
 • 7 – Radioaktivní látky
 • 8 – Žíravé látky
 • 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty
3. Označování nebezpečných látek

Označování nebezpečných látek

Od roku 2008 postupně dochází k celkové změně označování nebezpečných látek pomocí tzv. vystražených piktogramů. Dosavadní používané piktogramy (černý symbol v oranžovém čtverci) musí být nejpozději do 31. května 2015 nahrazeny novými symboly (bílý, na vrchol postavený čtverec s červeným rámem a černým piktogramem).

Staré značení Nové označovací symboly
Symbol Označení nebezpečnosti Symbol Označení nebezpečnosti
BZ_E1.jpg Výbušné
poznávací písmeno: E
BZ_E2.jpg Vybuchující bomba
Pro výbušné látky/směsi a produkty obsahující výbušné látky
BZ_F_.jpg Extrémně hořlavé
poznávací písmeno: F+
BZ_F2.jpg Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky
BZ_F1.jpg Vysoce hořlavé
poznávací písmeno: F
BZ_F2.jpg Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky
BZ_O1.jpg Oxidující
poznávací písmeno: O
BZ_O2.jpg Plamen nad kruhem
Pro hořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látky
BZ_C1.jpg Žíravé
poznávací písmeno: C
BZ_Z2.jpg Korozívní účinky
Pro látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči
BZ_T_1.jpg Vysoce toxické
poznávací písmeno: T+
BZ_T2.jpg Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi
BZ_T1.jpg Toxické
poznávací písmeno: T
BZ_T2.jpg Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi
BZ_Xn1.jpg Zdraví škodlivé
poznávací písmeno: Xn
žádná shoda
BZ_Xi1.jpg Dráždivé
poznávací písmeno: Xi
žádná shoda
BZ_N1.jpg Nebezpečné pro životní prostředí
poznávací písmeno: N
BZ_N2.jpg Životní prostředí
Pro látky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje
žádná shoda BZ_Xi2.jpg Vykřičník
Pro látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty
žádná shoda BZ_K2.jpg Nebezpečné pro zdraví
Pro karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsi.
žádná shoda BZ_VL2.jpg Plynová láhev
Pro plyny pod tlakem

Ruší se také dosavadní upozornění na nebezpečí (např. „toxické“ nebo „podporující hoření“). Nově se zavádí dvě signální slova a to:

 1. varování“ (signální slovo pro všechny méně závažné kategorie nebezpečnosti)
 2. nebezpečí„( signální slovo pro závažné kategorie nebezpečnosti)

Grafické znázornění piktogramu musí vždy doplňovat slovo stanovující závažnost nebezpečí.

Kombinace piktogramů a signálního slova

pik_slova

Jak se připravit na povodně?
V případě bezprostředního ohrožení vyhledejte úkryt na bezpečném vyvýšeném místě! Doporučená preventivní opatření :

 • vchodové dveře a sklepní okénka zabezpečte pytli s pískem nebo zeminou a zapřete trámky
 • uzavřete okna
 • vyčistěte odtok do kanalizace
 • vyvezte své automobily na bezpečné vyvýšené místo
 • připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu, bateriový rozhlasový přístroj a bateriovou svítilnu
 • cenné předměty a vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater nebo na půdu
 • zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte pro ně krmivo a pitnou vodu
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
 • odstraňte z dosahu povodně nebezpečné látky, které by ve styku s vodou mohly způsobit mimořádnou událost např. ropné produkty, kyseliny, zásady, jedy atd.
 • připravte si zavazadlo pro krizové situace s doklady, penězi a cennostmi, trvanlivými potravinami a pitnou vodou, osobními léky, hygienickými potřebami, věcmi osobní potřeby, dekou nebo spacím pytlem, svítilnou a malým bateriovým přijímačem
 • vezměte si nepromokavou obuv a oděv
 • o ohrožení povodní informujte své sousedy a okolí
 • pomáhejte dětem, starým, nemocným a tělesně postiženým
 • o vývoji situace budete informováni na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích – Český rozhlas
 • dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
 • do průhledného nepromokavého obalu si připravte informaci o své případné evakuaci
 • pro případ nutné pomoci záchranářů umístěte do okna ve vyšších patrech bílé prostěradlo nebo ručník

Hodnosti bezpečnostních složek.
K rychlému rozlišení funkcí u bezpečnostních složek slouží hodnostní označení.U každé složky tomu je trochu jinak.U Hasičského záchranného sboru ČR se hodnost zvyšuje počtem odsloužených roků ve služebním poměru,nebo po přidělení funkce,kterému hodnost odpovídá.Hodnost se také zvyšuje např.při doplnění vzdělání (VŠ).Stejně je tomu také u POLICIE ČR či HZS podniku.U dobrovolných jednotek hodnost označuje pouze funkční zařazení.

S účinností od 1.ledna 2004 pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách dobrovolně nebo na základě pracovněprávního vztahu nebo zaměstnanců podniků vykonávajících službu v jednotkách HZS podniků platí nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků dále.

 Hasiče voláme když:
hoří,
stala se dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí, se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
Linku 150 se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!

  Jak se zachovat, když obdržíme podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček)?
S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah. Uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru. Poté opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 ( Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od nás převezme a odveze jí k ověření obsahu. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli podezřelý předmět.

 Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí ?
Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit si dýchací cesty a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášťnebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

  Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény ?
Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimníchstadionů. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.
Varovné signály: V České republice máme od 1.11.2001 jeden varovný signál:
* Všeobecná výstraha – 140s kolísavý tón Dřívější signály Katastrofa, Nebezpečí zátopové vlny, Všeobecná výstraha (v původní verzi) jsou dnem 31.10.2001 zrušeny.
* Požární poplach – přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

 Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci?
Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo,uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla :
osobní doklady, peníze a cennosti,základní trvanlivé potraviny a tekutiny na 3 dny, osobní léky a další zdravotnické potřeby,toaletní a hygienické prostředky, jídelní potřeby , předměty denní potřeby (šitíčko, nůž, provázek, otvírák na konzervy), bateriová svítilna, zápalky, zapalovač,malý bateriový rozhlasový přijímač, spací pytel, deka, přikrývka, karimatka,náhradní prádlo,oblečení a obuv,prostředky na ukrácení dlouhé chvíle.

 Postup v případě požáru:
Každá fyzická osoba je povinna vsouvislosti se zdoláváním požáru (to neplatí tehdy,pokud jí vtom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké):
– provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
– uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření kzamezení jeho šíření,
– ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení (na linku tísňového volání – 150),
– poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

  Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky ?
Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovouto událost brát vážně. V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné. Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíme,opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujeme vblízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se bude vpříštích minutách dít, nás nutí zůstat vblízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

 Ochrana před zemětřesením.
Osobní prevence je založena na jednotlivcích. Stručně ji můžeme popsat takto: – měj doma připraveno rádio na baterie, baterku, lékárničku. Nauč se základy první pomoci. Musíš vědět o hlavních uzávěrech elektřiny, vody a plynu. Nedávej na police a skříně těžší předměty.Opři těžký nábytek o zeď, popř. upevni ke zdi,
– při zemětřesení zůstaň klidný. Jsi-li mimo budovu, přesuň se na volné prostranství, aby tě nezasáhly padající předměty. Jsi-li uvnitř, zůstaň uvnitř (nejvíce zranění je při vybíhání vpanice z domů nebo při vbíhání do úkrytů). Přitiskni se, pokud je to možné, k nosné stěně, nebo se schovej pod silnou deskou stolu, nikdy nestůj u okna. Venku se drž dále od elektrického vedení. Pokud možno nezůstávej v úzkých ulicích. Nepoužívej otevřeného ohně. Jsi-li v autě, zastav na otevřeném prostranství a zůstaň ve voze.Nikdy nevstupuj do výtahu, na schodiště a neskákej zokna,
– po zemětřesení poskytni první pomoc sobě a ostatním. Zkontroluj plyn, elektřinu a vodu. Jsou-li poškozeny, zastav je. Poslouchej rádio. Nesplachuj záchod. Nechoď bos, všude mohou být střepy. Vyhni se poškozeným budovám. Dodržuj pokyny záchranářů.

Popis účinků zemětřesení (podle makroseizmické stupnice)
Stupeň I – člověk otřes nepozoruje, lze ho zaznamenat pouze přístroji.
Stupeň II – pociťují velmi citliví lidé, kteří se nacházejí v naprostém klidu a ve vyšších patrech budov.
Stupeň III – lehké zemětřesení, je pociťováno malou částí obyvatelstva jako chvění nebo otřes při rychlém přejetí vozu nebo jako nezvyklý pocit změny rovnováhy, slabé praskavé zvuky ve stropě a podlaze.
Stupeň IV – mírné zemětřesení, uvnitř domu je pociťováno mnoha lidmi podle chvějících se nebo lehce kolísavých pohybů nábytku, jejichž následkem sklenice a nádobí na sebe naráží a řinčí. Řinčí i okna, praskají dveře, trámy a podlaha. Toto hnutí vyvolává strach unervózních dětí.
Stupeň V – dosti silné zemětřesení, je pociťováno mnoha lidmi vně i uvnitř budov, je pozorováno ve všech bytech, lidé mají pocit, jako by v domě spadl těžký předmět, člověk i s židlí a lůžkem se potácí jako na lodi při vzdutém moři, rostliny a větve se pohybují. Volně visící předměty se kývají, elektrické světlo přerývaně svítí nebo zhasíná následkem dotyku drátů vedení, obrazy klepou o stěny. Všichni spící se probudí. Zvířata jsou neklidná.
Stupeň VI – silné zemětřesení, vzbuzuje strach, mnozí utíkají na volné prostranství, někteří se domnívají, že upadnou. Tekutiny v nádobách se pohybují, obrazy padají ze stěn, knihy z poliček. Většina nádobí se rozbije. Stojící kusy nábytku padají nebo se posunují. Objevují se jemné trhliny v omítce.
Stupeň VII – velmi silné zemětřesení, padají a rozbíjejí se těžké předměty v bytech. Vodní toky a jezera se vlní a zakalují. Četné domy jsou mírně poškozeny, objevují se slabé trhliny ve zdech, komíny jsou poškozeny trhlinami, padají tašky ze střech. Lidé vybíhají ven, vládne strach a panika.
Stupeň VIII – bořivé zemětřesení, kmeny stromů se kymácejí a lámou, nábytek se posunuje a převrací. Sochy, pomníky a náhrobky padají. Pevně postavené budovy jsou rozpukány, vznikají trhliny ve zdivu a domech, většina komínů se zřítí. Mezi lidmi panuje všeobecná panika a zděšení. V půdě se objevují menší trhliny.
Stupeň IX – pustošivé zemětřesení, dobré domy evropského typu jsou silně poškozeny a jsou neobyvatelné, některé budovy jsou posunuty po kamenném spodním základu. Dochází ksesuvu svahů.
Stupeň X – ničivé zemětřesení, většina kamenných staveb je do základů zničena, dřevěné budovy jsou těžce poškozeny. Násypy hráze a mosty jsou poškozeny nebo zničeny. Kolejnice jsou zohýbány, rovněž i potrubí v zemi. V dlažbě a v asfaltu vznikají trhliny. Sesouvají se svahy, jsou poškozeny regulace vodních toků, voda je vržena na břeh a vznikají nová jezera.
Stupeň XI – zemětřesná katastrofa, neodolá žádná stavba běžného typu, roztrhají se mosty, pilíře se zlomí, dochází k roztržení hrází, přetržení potrubí, ke zřícení skal, ke změnám v řečištích vodních toků.
Stupeň XII – velká zemětřesná katastrofa, nevydrží žádné lidské dílo ani na povrchu ani pod zemí, pevné skály se trhají a řítí, dochází k rozsáhlým sesuvům půdy, ke vznikům vodopádů, jezer a nových toků řek. Tvářnost krajiny se úplně změní v délce mnoha desítek až několika set kilometrů.

 Nové značení požárních vozidel podle vyhlášky č.49/2003 Sb.

Zásahové automobily se dělí podle kostrukce na:

 • silniční podvozek – 1
 • Smíšený podvozek – 2
 • Terénní podvozek – 3

Zásahové automobily se dělí podle hmotnostní třídy:

 • Velmi lehké do 2000Kg – UL
 • Lehké 2000Kg-7500Kg – L
 • Střední 7500Kg-14000Kg – M
 • Težké nad 14000Kg – S

Zásahové automobily se dělí podle rozsahu výbavy:

 • Redukované – R
 • Rozšířené – V
 • Technické – T
 • K hašení lesních požárů – LP

Dále se do označení udává objem nádrží každého hasiva a pěnidla.U kombinovaného automobilu se značí objemy všech hasiv,např. 2000/2000/4000 atd. Označení CAS (cisternová automobilová stříkačka) zůstává,jen se výkon čerpadel udává vždy v osminásobkách,tzn.,že např.CAS25 už bude CAS24.Můžou tedy být např.CAS 8,16,24,32.
Staré označení je například CAS25 Š706 RTHP a nové CAS24 M2R 3500/200.